Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

1975: Skatclub “Pik As” Zell gründet sich

Timelines: Zell

Ereignis-Datum: 29. Juni 1975

Ereignis-Datum: 29. Juni 1975

Am 1. Juni 1975 gründet sich der Vereins-Skatclub „Pik As“ Zell. Vorsitzender wird Dr. Eduard Köhler

Zurück zum Anfang